Hirdetés

Válaszol a Sípos utcai óvoda vezetője

civishir.hu

2012.02.14. 22:28

Válaszol a Sípos utcai óvoda vezetője
(Fotó: siposovi.hu)

Debrecen – Szentpályné Mudri Margit szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét az alábbiakban rövidítés és változtatás nélkül közöljük. Szó van benne mindarról, ami miatt támadták: az oktatási munkáról, a Hit Gyülekezetéről, a kolléganőről, a hatóságról. És Ágoston Tiborról is.

Hirdetés

Az elmúlt napokban különböző sajtótermékekben az az információ jelent meg, hogy lemondtam vezetői megbízásomról, azt sugallva, hogy ezzel elismertem volna az ellenem és az intézményem ellen megfogalmazott állítólagos törvénytelenségeket. Ezzel szemben a valóság teljesen más!

Szeretném hangsúlyozni, hogy vezetői megbízásomról nem lemondtam, hanem az Oktatási törvényben rögzített és meghatározott módon a megbízásom visszavonása iránti kérelmet nyújtottam be. Tehát felajánlottam a lemondásomat azért, hogy az aljas politikai támadásnak kitett intézményt, szakmai közösséget és elsősorban a gyermekeket megóvjam attól, hogy alantas politikai célok érdekében eszközül legyenek felhasználva, hiszen értük üzemeltetjük az Óvodát. A Jobbik politikai támadást indított egy Magyarországon törvényesen bejegyzett, és törvényesen működő felekezettel szemben a parlamentben, majd miután aljas politikai célját ott nem tudta elérni, odáig süllyedt, hogy gyermekeket és kisgyermekes családokat zaklat céljai elérése érdekében. Köztudott ugyanis, hogy a Sípos utcai Óvoda Debrecen város legnagyobb közoktatási-nevelési intézménye. Valamint az is, hogy az elmúlt években számtalan szakmai elismerésben részesült és 1970 óta folyamatosan 110 százalékos kihasználtsággal működik köszönhetően az elégedett szülők által keltett jó hírünknek.

Magamról röviden csak annyit, hogy immár 42 éve dolgozom a pályán, ebből 26 évet óvodapedagógusként, 16 éve pedig óvodavezetőként. Munkámat folyamatosan ellenőrizte a fenntartó, amit minden esetben dicsérettel zártak. Mindig nagy lelkesedéssel igyekeztem csendben, alázatosan a gyermekekért dolgozni és egy szakmailag és emberileg is megfelelő közösséget a nevelés- oktatás ügye mellé állítani.

Szakmai munkámat elismerve vezetői megbízásomat minden esetben megerősítették. Céljaink között kezdettől szerepelt például az is, hogy lehetőség szerint ne csak az önkormányzati költségvetésre alapozzuk lehetőségeinket, így a megfelelő jogi háttér biztosította lehetőséget kihasználva az elsők között hoztuk létre 1994-ben külső vállalkozók, óvodapedagógusok valamint a szülők támogatásával a „Csillagvirág Óvodai Alapítványt”, a gyermekek oktatáshoz szükséges fejlesztő eszközkészlet gyarapítása érdekében. Örömmel mondhatom, hogy a SZJA 1 százalékos felajánlásának is köszönhetően évről évre növekedett a támogatásra felajánlott összeg, köszönet érte a szülőknek és a támogatóknak, akik nap mint nap láthatták az óvodai munka színvonalát.

Vezetésem alatt a szakmai munka javítása érdekében kollektívánkban a tavalyi évig bezáróan 17 fő szerzett diplomát az óvodapedagógus végzettsége mellé, és kezdtük el tudásunkat hasznosítani a fenntartó által is minősített és elfogadott komplex prevenciós programban foglaltaknak megfelelően a minőségi munka színvonalának emelése és a gyermekek fejlesztése érdekében.

Közös szakmai munkánkat minősíti, hogy Debrecen Megyei Jogú Város „Tehetségbázis Óvodája” címet nyertük el 2009-ben, 2011-ben pedig regionális akkreditált tehetségpont lettünk, maximális pontszámot elérve.

A szakmai munkánk iránti elkötelezettségünket bizonyító néhány tény:
- a fenntartó önkormányzat Oktatási Osztályával közösen eredményesen pályáztunk egy teljesítmény motivációs rendszer kidolgozására, melynek megvalósítása a mai napig is tart, dokumentált és ellenőrizhető módon;
- 2000 Comenius Minőségbiztosítási Rendszert építettünk ki az óvodában a Bethlen Gábor Szakközépiskola mentorálásával, amelyet folyamatosan működtetünk;
- óvodánkban a kötelező foglalkozásokon túl 23 fejlesztő műhelyeket alakítottam ki kollegáimmal együtt, amelyeket teljes kihasználtsággal működtetünk, bizonyítva az szükségességét a szülők és a gyerekek részéről;
- a szülőkkel való kiváló együttműködésünket jelzi az is, hogy eredményesen indultunk a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatán, amelynek keretében mind szülők, mind a pedagógusok ingyenes képzésben részesültek;
- a kollégákkal való szoros szakmai és emberi együttműködésre példa, hogy 2009-ben nevelő-testületemmel indultam a TÁMOP Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program pályázatán, amelyen való indulás és megvalósítás jelentős, munkaidőn felüli munkával járt. Ezen a programon Magyarországról valamint a határon túlról több száz ember vett részt délelőtt az óvodában, délután a Lovardában. Neves előadóink voltak, többek között Dr. Czeizel Endre professzor, Dr. Balogh László professzor (Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke és a Magyar Tehetségsegítő Tanács alelnöke, a DE tanára) és Pappné Gyulai Katalin (DMJV Oktatási Osztályvezető) és felléptek óvodánk, illetőleg a város tehetséges iskolásai is.

Ez csak néhány, a teljesség igénye nélkül.

Mindig fontosnak tartottam a folyamatos szakmai előrelépés mellett, hogy a fenntartóval való viszony megfelelő legyen, ezért minden esetben együttműködtem mind a képviselőtestület, mind az Oktatási Bizottság tagjaival. Soha semmilyen formában nem zárkóztam el az intézmény ellenőrzésétől, látogatásától, amennyiben az nem járt a házszabályban elfogadott rend megbontásával és nem zavarta a szükségesnél nagyobb mértékben a nevelési, oktatási munkát, a gyerekek nyugalmát.

Felháborítónak tartom, hogy Ágoston képviselő politikai ambíciója érdekében nemtelen és emberi normák szerint megmagyarázhatatlan támadást indított az elmúlt egy évben személyemmel és az intézményben folyó munkával szemben. Céljának megvalósításának érdekében aljas módon nem volt figyelemmel sem a gyerekekre, sem a szülőkre, sem az elmúlt években kialakult szakmai közösségre. Érthetetlen eljárásának mozgatórugója kizárólag egy államilag elismert egyházzal, a Hit Gyülekezetével szembeni esztelen és érthetetlen gyűlölete. A fenti eredmények tükrében ugyanis – szerénytelenség nélkül merem állítani – az intézményről, az itt folyó oktatási, fejlesztési munkáról és annak eredményéről csak jót lehet mondani.

A Jobbik képviselője a demokrácia által biztosított jogosítványaival visszaélve, egy volt kollégámmal folytatott személyes beszélgetésünket és levelezésünket megmásítva, hamis színben feltüntetve, és az engedélyem nélkül nyilvánosságra hozva meghurcolt mind a kollégáim, mind a szülők, mind a sajtó nyilvánosságán keresztül a város lakossága előtt is. Emberileg sajnálom a volt kollégámat, aki egy személyes családi tragédia kapcsán fordult hozzám segítségért és vigaszért. Munkaidőn túl folytatott elektronikus levelezéseinkkel, úgy éreztem, segíteni tudok neki. Teljesen váratlanul ért, hogy egyszer csak Ágoston Tibor kezébe kerültek személyes hangvételű, bátorító leveleim. A tartalmát pedig teljesen kiforgatták.

A képviselő amellett, hogy személyemet megtámadta, az elmúlt időszakban változatos módon próbálta ellehetetleníteni a szakmai közösség munkáját is. Például a szülőkre gyakorolt nyomás következtében igyekezett megrendíteni az intézménybe és így a fenntartóba vetett bizalmat is. Kinevezett felelős vezetőként ezt természetesen nem engedhettem meg. Nem járulhatok hozzá, hogy bejelentés nélküli látogatásai során beleszóljon a szülői értekezlet témájába, bekiabálásaival megrökönyödést és félelmet kiváltva a jelenlévőktől. Az intézményben tartózkodó gyermekek nyugalmának biztosítása miatt nem engedhetem meg, hogy egy nagy hangon kiabáló és erőszakos ember felborítsa a megszokott napirendet és ezáltal zavart okozzon a szülők által védelmünkre bízott óvodásokban.

A hazug vádaskodásairól sokat elárul az a tény, hogy miközben folyamatosan arról beszél, hogy én a Hit Gyülekezete iskolájába „terelem” a gyerekeket, ezzel szemben a valóság az, hogy – hangsúlyozom a képviselő fellépésétől függetlenül – óvodánktól a 2011-2012-es tanévben közel 80 gyermek fog ballagással búcsúzni, akik közül 35-an adták be nem állami fenntartású iskolába jelentkezésüket, közülük mindössze 10-en a Hit Gyülekezete által fenntartott intézménybe, míg 13 gyermekünk a Református Egyház által fenntartott általános iskolában fogja tanulmányit megkezdeni!

A jelenleg folyamatban lévő eljárásról nem lenne szerencsés a részemről véleményt formálni – tekintettel arra, hogy abban érintett vagyok személy szerint én is – ugyanakkor annyit azért szeretnék kiemelni, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósága a kérelmező öt panaszából hármat elutasított és egyértelműen megállapította, hogy a kérelmezőt nem érte hátrányos megkülönböztetés és zaklatás azért, mert „nem lépett be” a Hit Gyülekezetébe.

Fentiek miatt úgy döntöttem, hogy a leghatározottabban visszautasítva a hazug rágalmakat, a gyerekek, az intézmény, a szakmai közösség és a fenntartó érdekében felajánlom a vezetői megbízásom visszavonását, hogy a közelgő nyugdíjazásomig hátralévő időben életem céljának megfelelően óvodapedagógusként szolgálhassam tovább a szeretett gyermekeket.

Debrecen, 2012. február 14.

Tisztelettel: Szentpályné Mudri Margit

Hirdetés

Hozzászólás

Hirdetés

Hirdetés